Algemene consumentenvoorwaarden Adealy B.V.

Definities:

Adealy:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adealy B.V., statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel. Deze rechtspersoon is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59293861.

Aanbieder:
De winkelier/leverancier handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf dat wordt geëxploiteerd in een daartoe geëigende voor de consument vrijelijk toegankelijke bedrijfsruimte en die een overeenkomst heeft gesloten met Adealy om via de Adealy website en/of via de Adealy Media Acties kenbaar te maken aan en te verspreiden onder Consumenten. Uitgesloten zijn ondernemers en ondernemingen die hun producten of dienstverlening uitsluitend anders dan vanuit een dergelijke bedrijfsruimte, te weten via internet (web-shop, online verkoop) of anderszins op afstand aan de consument aanbieden en/of afleveren.

Actie:
Door Aanbieder zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de Consument, dat via de Adealy website en/of de Adealy Media gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt.

Consument:

Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Adealy Bon:

De door de Consument in levende lijve aan de Aanbieder te tonen afbeelding die aanspraak geeft op zowel deelname aan de Actie als afname van het product of de dienstverlening volgens de hierin aangeduide voorwaarden.

Adealy Website:

De website van Adealy BV met de url http://adealy.nl. en alle onderliggende pagina’s.

Adealy Media:
De door Adealy aangewende media waarmee Acties worden gecommuniceerd met Consumenten, hieronder begrepen maar niet beperkt tot Acties via sociale media, fysieke couponvellen in ‘printed media’, app’s en/of de website van Adealy.
Bepalingen:

Wat biedt Adealy de Consument:
Adealy stelt zich enerzijds ten doel de markttransparantie/marktverkenning ten behoeve van Consumenten te bevorderen en biedt hen een gratis en over en weer vrijblijvende service met informatie over Acties aan. Anderzijds streeft zij na de Aanbieders in fysiek contact te brengen met in Acties geïnteresseerde Consumenten. De Acties kunnen betrekking hebben op goederen of dienstverlening en zijn door de Aanbieders zelf bedacht. De dienstverlening van Adealy aan een Consument beperkt zich tot het verstrekken van vrijblijvende informatie via de Adealy website en/of de Adealy Media. Hieronder is begrepen het rubriceren, publiceren en communiceren van Acties. De betrokkenheid van Adealy bij Acties is geheel neutraal en omvat in geen geval een aanbeveling tot aanschaf of afname.

Wanneer de Consument besluit deel te nemen aan een Actie geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico en gaat hij uitsluitend een overeenkomst aan met de Aanbieder; tot aan de tot stand koming daarvan speelt Adealy slechts een informatieve en contact bevorderende rol die telkens eindigt dadelijk nadat het beoogde persoonlijke “oog-in-oog” contact tussen Aanbieder en Consument tot stand is gekomen en derhalve hooguit beperkt is tot de precontractuele c.q. oriënterende fase van eventuele aanschaf of bestelling van het product of de dienstverlening.

De door Adealy aan de consument verstrekte informatie is uitsluitend gebaseerd op haar door de Aanbieder beschikbaar gestelde gegevens voor de juistheid, volledigheid, actualiteit, geldigheidsduur waarvan zij niet instaat. Noch ook staat Adealy in voor de beschikbaarheid of conformiteit van middels een Actie aangeboden producten of dienstverlening. Enig aanbod van de Aanbieder of Actie kan derhalve niet geacht worden als door Adealy te zijn gedaan of op enigerlei andere wijze van Adealy zelf afkomstig. Nimmer is Adealy op enigerlei wijze betrokken bij de afwikkeling van tussen Aanbieder en Consument tot stand gekomen transactie(s). Adealy is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort dan ook, veroorzaakt in de (rechts)relatie tussen de Consument en de Aanbieder of in het kader van de totstandkoming daarvan.

Aansprakelijkheid:

Adealy kan gezien het voorgaande niet garanderen dat een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Consument (op een succesvolle wijze) tot stand komt. De Consument gaat door het benutten van een Adealy Bon geen enkele overeenkomst aan met Adealy maar slechts met de Aanbieder. Adealy zelf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de Consument op grond van een Actie of anderszins.
Adealy is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit gebruiken van de Adealy Bon door de Consument als gevolg van de Actie. Adealy levert via haar website en de Adealy media slechts Adealy Bonnen aan de Consument. Adealy is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen de Consument en de Aanbieder. De in een Actie vermelde prestatie levert de Aanbieder aan de Consument voor eigen rekening en voor eigen risico. Adealy is ten opzichte van de Consument niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door de Aanbieder; Consumenten kunnen aan Acties slechts jegens de Aanbieder rechten ontlenen. Adealy kan op geen enkele wijze worden gehouden tot vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door de Aanbieder.

Adealy is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gebruikte teksten en/of afbeeldingen door de Aanbieder. De verantwoordelijkheid voor het copyright op de gebruikte teksten en/of afbeeldingen ligt volledig bij de Aanbieder.In geschillen tussen Aanbieder en Consument en/of Aanbieder en derden wordt niet bemiddeld door Adealy.

Adealy zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat de Adealy Website en de Adealy Media zonder technische storingen functioneren. Desondanks kunnen met name onderhoudswerkzaamheden en de verdere ontwikkeling van de Adealy Website storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. Adealy kan de beschikbaarheid van de Adealy Website en de Adealy Media of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. Adealy aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een Consument en/of Aanbieder door het uitblijven van beschikbaarheid van de Adealy Website en/of de Adealy media, het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

Intellectuele eigendom:

Adealy behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hiervoor zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van de databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan Adealy toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van Adealy is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Adealy zal, indien dit door Adealy noodzakelijk wordt geacht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtelijke instanties.

Overige bepalingen:

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.adealy.nl. Mocht de consument het met de gewijzigde algemene voorwaarden oneens zijn, dan kan de consument geen gebruik meer maken van de Adealy Bonnen.
Adealy behoudt zich het recht voor om de omgeving en de functionaliteiten van de Adealy Website en de Adealy Media te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.
Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door Adealy aangeboden diensten, is Adealy bereikbaar per e-mail onder info@adealy.nl of via het postadres van Adealy.

Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overkomst of deze algemene voorwaarden tussen Adealy en Aanbieders, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Versie 1.3 – juli 2014.