Gebruikersvoorwaarden versie 1.3

Artikel 1 – Definities

Adealy:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adealy B.V., statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel. Deze rechtspersoon is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59293861.

Gebruiker:
De winkelier/leverancier handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf dat wordt geëxploiteerd in een daartoe geëigende voor de consument vrijelijk toegankelijke bedrijfsruimte en die een overeenkomst heeft gesloten met Adealy om via de Adealy website en/of via de Adealy Media Acties kenbaar te maken aan en te verspreiden onder Consumenten. Uitgesloten zijn ondernemers en ondernemingen die hun producten of dienstverlening uitsluitend anders dan vanuit een dergelijke bedrijfsruimte, te weten via internet (web-shop, online verkoop) of anderszins op afstand aan de consument aanbieden en/of afleveren.

Actie:
Door Gebruiker zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de Consument, dat via de Adealy Website en/of de Adealy Media gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt.

Consument:
Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Adealy Bon:

De door de Consument in levende lijve aan de Gebruiker te tonen afbeelding die aanspraak geeft op zowel deelname aan de Actie als afname van het product of de dienstverlening volgens de hierin aangeduide voorwaarden.

(Adealy) Website:

De website van Adealy met de url http://adealy.nl. en alle onderliggende pagina’s.

Adealy Media:
De door Adealy aangewende media waarmee Acties worden gecommuniceerd met Consumenten, hieronder begrepen maar niet beperkt tot Acties via sociale media, fysieke couponvellen in ‘printed media’, app’s en/of de website van Adealy.

Account:
De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst.

Content:
Alle inhoud en daaruit voortvloeiende inhoud zoals aangegeven op de bon van de Gebruiker.

Dienst:
De faciliteit die Adealy aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker via de Account, onder de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden een Actie kan plaatsen door middel van het afsluiten van een Abonnement. De Dienst is niet beschikbaar noch geschikt voor (louter) web-shops, on line verkopers etcetera en Consumenten kunnen hieraan slechts jegens de Gebruiker rechten ontlenen.

Partij:
Een Partij (de Gebruiker of Adealy) bij deze Gebruikersvoorwaarden.

Abonnement:
De overeenkomst die Adealy afsluit met de Gebruiker voor de periode en de prijs zoals op de Website aangegeven. Door aanvaarding van het contract verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van alle in deze Gebruikersvoorwaarden en Algemene Consumentenvoorwaarden Adealy B.V. neergelegde bepalingen en deze zonder uitzondering met alle daaraan verbonden consequenties te hebben aanvaard.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Adealy is te allen tijde gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De actuele Gebruikersvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruikersvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruikersvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruikersvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn/haar Abonnement te beëindigen.

2.2 Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van de Gebruiker uit.

Artikel 3 – Toegang tot de Dienst

3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden, geeft Adealy de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en het gebruik van de Dienst en de Website.

3.2 Op de Adealy Website worden de actuele gebruikersvoorwaarden gesteld waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Adealy voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken.

3.4 De Gebruiker staat er jegens Adealy voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij/zij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Adealy voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn/haar inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn/haar Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Adealy mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn/haar inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Adealy daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

3.7 Adealy behoudt zicht het recht voor de inlogprocedure en/of de inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

3.8 Adealy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

Artikel 4 – Gebruik van de Dienst

4.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij/zij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op ‘as is’ basis). Adealy sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst tenzij anders is bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden.

4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Adealy alleen een platform biedt waarop Gebruiker en consument met elkaar rechtstreeks en anders dan via het internet in contact kunnen worden gebracht. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Adealy zijn louter inspanningsverplichtingen. Adealy heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruiker met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Adealy is dan ook niet verantwoordelijk voor welke overeenkomst dan ook gesloten tussen de Gebruiker en de consument. Adealy heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruiker en de consument tot stand komt noch met eventuele afspraken en overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Adealy staat nimmer in voor de gegoedheid van Consumenten met wie de Gebruiker een of meer transacties aangaat en heeft daarin ook geen enkel inzicht.

4.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen, overeenkomsten en rechtsgevolgen die met behulp of als gevolg van de Adealy Website en/of Dienst zijn verricht/ontstaan.

4.4. Adealy is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn/haar Account te beëindigen.

Artikel 5 – verplichtingen van de Gebruiker

5.1 Door het plaatsen van Acties geeft de Gebruiker Adealy toestemming deze Acties op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
5.2 De Gebruiker stemt er mee in dat de Actie die hij/zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door consumenten. Adealy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van de Gebruikersvoorwaarden door andere Gebruikers.

5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die
a. Op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
b. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Adealy te omzeilen of onklaar te maken;
c. onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Adealy anders dan ingevolge deze Gebruikersvoorwaarden betrokken is;
d. gebruik maakt van andere dan de door Adealy goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel gebruik maken van een mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
e. verwijst naar naam, aanbiedingen en/of andere gegevens van andere Gebruikers;
f. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
g. inbreuk maakt op de rechten van Adealy en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is;
i. de belangen en goede naam van Adealy kan schaden.

Buiten de in artikel 5.3. genoemde redenen kan Adealy een Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruikersvoorwaarden of wanneer die naar haar uitsluitende oordeel op een andere wijze ongeschikt of ongewenst zijn.

5.4 Gebruiker garandeert dat de door Gebruiker geplaatste Content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, daaronder begrepen merk- en modelrechten. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn/haar (intellectuele eigendoms-)rechten dan wel de (intellectuele eigendoms-)rechten van een andere Gebruiker of derden, zal de Gebruiker dit onverwijld melden aan Adealy.

5.5. Adealy behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, indien dit naar het oordeel van Adealy noodzakelijk of wenselijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Adealy. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker artikel 5.3. overtreedt.

Artikel 6. Betaling

6.1 Opdrachten van de Gebruiker aan Adealy binden Adealy pas nadat de opdracht door Adealy per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Adealy kenbaar heeft gemaakt dan wel anderszins heeft doen blijken met uitvoering van de overeenkomst te zijn aangevangen.

6.2 Voor gebruik making van de Dienst is een geldelijke vergoeding verschuldigd. De hoogte hiervan wordt op de Website vermeld.

6.3 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

6.4 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website.

6.5 Indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, zorgt de Gebruiker voor een toereikend banksaldo, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. De Gebruiker geeft Adealy toestemming om het volledige bedrag per automatische incasso te incasseren.

6.6 indien niet per automatische incasso kan worden betaald, betaalt de Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld.

6.7 Vanaf het moment dat de automatische incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien de Gebruiker enige factuur van Adealy niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

6.8 Enig beroep door de Gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.

6.9 Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de gebruiksovereenkomst opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.

Artikel 7 – Beschikbaarheid van de Dienst

7.1 Adealy is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

7.2 Adealy is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.

7.3 Adealy garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Adealy is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of Dienst.

Artikel 8- Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de bonnen, video, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Adealy en/of haar licentiegevers.

8.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan Adealy een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

8.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruikersvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Adealy of de betreffende rechthebbende daar schriftelijk of per email toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

8.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons-)gegevens aan Adealy. Deze (persoons-)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Adealy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien Adealy nochtans aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Adealy uitsluitend aansprakelijk voor direct schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Adealy toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Adealy gedurende een periode van die (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker, De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan € 1000,00 (duizend Euro) bedragen.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. Materiele schade aan zaken;
b redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mocht worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Adealy voor andere dan directe schade, zoals beschreven in artikel 10.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder vervolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

10.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Adealy zelf en/of haar leidinggevenden.

10.6 Adealy is niet aansprakelijk voor beloften gedaan door haar werknemers die afwijken van de Algemene consumentenvoorwaarden en/of de Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Adealy indien sprake is van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Adealy, tekortkomingen van door Adealy ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

11.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen over en weer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake van deze ontbinding.

Artikel 12 – Duur en Beëindiging

12.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (12 maanden) ingaande direct na aanmelding. Uiterlijk 1 maand voor afloop van deze termijn wordt Gebruiker benaderd voor een eventuele verlenging van het Abonnement.

12.2 Gebruiker kan direct na aanmelding gebruik maken van de Dienst.

Artikel 13 – Varia

13.1 Door registratie via de Website gaat Gebruiker akkoord met de Algemene consumentenvoorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden en sluit daarbij een Abonnement af voor de periode zoals genoemd in artikel 12.1.

13.2 Door het afsluiten van het Abonnement verplicht Gebruiker zich tot het voldoen van de Abonnementskosten zoals aangegeven op de Website.

13.3 Het Abonnement geeft de Gebruiker de mogelijkheid om maximaal 5 Actiebonnen tegelijk op de Website te plaatsen. De periode waarvoor de aanbiedingen gelden is door Gebruiker vrij te bepalen doch kan de duur van zijn abonnement nimmer overschrijden.

13.4 Het is de Gebruiker zowel op de eventuele eigen website of als die van anderen en/of Adealy niet toegestaan bonnen van Adealy te plaatsen ter promotie van webwinkels en/of online verkopen. Tegen een eventuele verwijzing naar de website van Adealy via een “link” bestaat echter geen bezwaar.

13.5 Als Gebruikersnaam van de Gebruiker dient het door de Gebruiker opgegeven e-mail adres; Gebruiker is vrij in het bedenken van zijn/haar wachtwoord.

13.6 Op deze Gebruikersvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.

13.7 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Adealy ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.8 Adealy mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruikersvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst en zijn Account beëindigen.

13.9 Is of worden deze Gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Adealy aan het overblijvende gedeelte verbonden. Adealy zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het geldige gedeelte.

Versie 1.3 – juli 2014.